آموزش سه روش برای کمک به غلت زدن کودکتان

چطور به نوزاد بیاموزیم غلت بخورد؟

4.2K
0 1

یکی از مراحل رشد نوزاد، یادگرفتن غلت‌زدن از پشت به شکم و از شکم به پشت است. اینجا برای تقویت عضلات نوزاد و آموزش چرخیدن به هریک از این دو جهت، سه روش کمکی به والدین پیشنهاد شده است.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار