536
0 0

نقش ژن در ظاهر افراد

نوزادم چه شکلی می‌شود؟

ژن‌ها معجزه می‌کنند. ما ژن‌های قوی و ضعیف یا غالب یا مغلوب داریم. علم مدرن نمی‌تواند پیش بینی کند که فرزندتان چه ویژگی‌های فیزیکی را از شما به ارث می‌برد. این اطلاعات در ژن‌های شما رمزگذاری می‌شود اما اگر پوست تیره، چشم‌های تیره، موهای مجعد و تیره، بینی بزرگ، لب‌های ضخیم و چانه پهن دارید یعنی ژن‌های شما قوی هستند. اگر موهای قرمز یا روشن یا موهای صاف، موهای خاکستری، چشمان آبی، پوست روشن و چپ دست هستید، ژن‌های شما ضعیف تلقی می‌شوند به عبارت دیگر ژن‌های قوی بر ژن‌های ضعیف تسلط دارند. خصوصیات ظاهری یک فرد نتیجه جابجایی چندین ژن والدین است. از طرفی اینکه بچه‌ها دقیقاً چه شکلی خواهند بود را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد. ژن‌ها می‌توانند چندین نسل را رد کرده و دوباره ظاهر شوند این بدان معناست که یک فرد می‌تواند ژن‌های خاصی را از پدربزرگ و مادربزرگ خود به ارث ببرد. فوق العاده است، اینطور نیست؟ خانواده شما چطور؟ آیا توجه کرده‌اید که چگونه ژن‌ها در خانواده از نسل‌ها می‌گذرند؟ با ما به تماشای این ویدئو بنشینید و پیش‌بینی دانشمندان از مشخصات ظاهری نوزاد والدین مختلف را ببینید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود