540
0 0

درباره طبی سازی پزشکی بدانید/ 5

ورود پزشکی مدرن و طب سنتی به حوزه عمومی همیشه ضرورت دارد؟

طبی سازی فقط مربوط پزشکی مدرن و نوین نیست و پزشکی مکمل و سنتی هم دچار طبی‌سازی شده است. به این معنا که گاهی با غذا، داروهای گیاهی یا توصیه‌هایی می‌خواهند، ایرادی درمان شود؛ درواقع به نظر می‌رسد برخی افراد سعی می‌کنند با حذف اراده خود نقایص را با علم پزشکی جبران کنند. در این ویدئو دکتر حمیدرضا نمازی پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی، عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از ورود پزشکی مدرن و طب سنتی به حوزه عمومی می‌گوید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود