1.9K
0 1

زبان بدن شما را در مصاحبه شغلی افشا می‌کند

هفت نکته درباره زبان بدن که موفقیت مصاحبه کاری را تضمین می‌کند!

زبان بدن در مصاحبه شغلی، اطلاعات زیادی را به مصاحبه کننده می‌دهد که به صورت گفتاری منتقل نمی‌شود. زبان بدن نشان می‌دهد که آیا شما فردی با اعتماد به نفس، هدف گرا و متمرکزید یا در واقع، فردی خسته، نامطمئن یا عصبی هستید. مطالعات اخیر نشان داده است که 7 درصد ارتباطات شما کلماتی است که می‌گویید، 38 درصد عناصر صوتی خاصی مانند لحن شما اما 55 درصد چیزهای غیرکلامی، مانند حالت چهره و ژست‌های بدن است. اگر می‌خواهید زبان بدن در مصاحبه شغلی، شما را فردی دارای اعتماد به نفس نشان دهد،این ویدئو رو راهکارهای آن را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود