358
0 0

آدم‌های زخمی که زخم می‌زنند...

چرا برخی رفتار سمی دارند؟

شاید در پیرامون ما افرادی وجود داشته باشند که گفتار و رفتارشان سمی یا آسیب رسان باشد. البته که هیچ شخصی از ابتدا با رفتار، گفتار و افکار سمی به دنیا نمی‌آید بلکه این شرایط مختلف است که فرد را به موقعیتی می‌رساند که ممکن است رفتار سمی از خودش نشان بدهد. این شرایط مختلف شامل سبک و شیوه فرزند پروری والدین، بخش ژنتیکی و سرشت فردی، گروه‌های همسال و همچنین طبقه اقتصادی و اجتماعی است که فرد در آن بزرگ و باعث می‌شود رفتار و گفتار سمی از خودش بروز بدهد. در ادامه شما را به دیدن این ویدیو از دکتر الهام فخاری دکترای روانشناسی تربیتی دعوت می‌کنیم.‌
Guest user
تا بعدی پخش خودکار