3.5K
0 1

نسبت‌مندی درست بیمار و پزشک

درباره ماهیت ارتباط پزشک و بیمار بدانید؛ رابطه و نسبت‌مندی

دکتر حمیدرضا نمازی، پژوهشگر اخلاق و فلسفه پزشکی در این ویدئو درباره ماهیت ارتباط پزشک و بیمار می‌گوید. اینکه هنگام مراجعه بیمار به پزشک، دو رابطه بین آن‌ها شکل می‌گیرد، رابطه یا نسبت‌مندی و ارتباط که جزئیات مهارت‌های ارتباطی را در دل کلمه ارتباط می‌توان پیدا کرد؛ از زبان بدن تا سایر ظرافت‌های برقراری ارتباط. اما این رابطه یا نسبت‌مندی میان پزشک و بیمار، می‌تواند رابطه دوستانه باشد، رابطه استاد و شاگردی باشد، یا هر نوع رابطه‌ای بیمار هنگام مراجعه سعی می‌کند برقرار سازد. حال برای اینکه بدانید کدام یک صحیح است، ویدئوی اینعضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود