آشنایی با عملکرد کلیه در بدن انسان به زبانی ساده

چرا مراقبت از کلیه‌ها مهم است؟

498
0 0
کلیه یکی از اندام‌های مهم بدن است و هر انسان سالمی دو کلیه دارد و انسان‌ها برای زنده ماندن حداقل به یک کلیه نیاز دارند. یکی از وظایف مهم کلیه تصفیه مواد زائد از خون است. این عضو مهم تعادل مایعات بدن را کنترل و سطوح الکترولیت‌های مناسب را حفظ می‌کند. کلیه‌ها در حفظ تعادل مایعات بدن و تنظیم فشار‌خون و سایر عملکردها نقش مهمی دارند. برای آشنایی بیشتربا این عضو لوبیا شکل ویدئو را ببینید و دریابید برای مراقبت از این عضو مهم باید چه کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار