اپیزیاتومی چیست؟

نگاهی بر روش‌های آسان کردن زایمان طبیعی

8.8K
0 0

اپیزیاتومی برشی کوچک در ناحیه پرینه است. این برش در بعضی مواقع، هنگام زایمان طبیعی صورت می‌گیرد و بدون عارضه است و به زایمان راحت کمک می‌کند. برای دیدن نحوه انجام اپیزیاتومی این ویدئو توصیه می‌شود.

Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار