5.3K
0 0

50 درصد کروموزوم‌های اتوزوم يا غیرجنسی از پدر و 50 درصد دیگر از مادر است

درباره چگونگی به ارث رسیدن کروموزوم‌های غیرجنسی بدانید!

دی ان ای انسان در 23 جفت کروموزوم قرار دارد. 22 تا از این جفت‌ها کروموزوم‌های اتوزوم يا غیرجنسی نامیده می‌شوند و جفت بیست و سوم، کروموزوم‌های جنسی هستند. وراثت کروموزوم‌های اتوزوم با توارث کروموزوم‌های جنسی متفاوت است. حدود 50 درصد از دی ان ای اتوزوم شما از پدرتان و 50 درصد از مادرتان به ارث رسیده است. کروموزوم‌های جنسی متفاوت عمل می‌کنند. آنها X و Y هستند که مردان دارای یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y هستند و زنان حامل 2 کروموزوم X هستند. نکته مهم در این اصول این است که دی ان ای اتوزوم از تمام اجداد اخیر ما به ارث رسیده است. دی ان ای X از برخی اما نه همه اجداد به ارث رسیده است و دی ان ای Y تنها توسط یک خط ناگسستنی از اجداد مذکر به ارث می‌رسد. مقدار دی ان ای اتوزومی که از یک جد خاص به ارث می‌رسد در هر نسل متوالی تقریباً به نصف کاهش می‌یابد. فرزندان حدود 50 درصد از دی ان ای اتوزوم خود را از هر والد به ارث می‌برند. در نسل های بعدی 25 درصد از هر پدربزرگ و مادربزرگ به ارث می‌رسد و 12.5% از هر پدربزرگ و مادربزرگ والدین شما. همچنین باید بدانید که بخش‌های دی ان ای به ارث رسیده توسط خواهر و برادر متفاوت است. بنابراین 50% ژن به ارث رسیده توسط یک خواهر و برادر از مادر با 50 درصدی که به خواهر یا برادر دیگر به ارث می‌رسد، متفاوت خواهد بود. این می‌تواند با ابزاری به نام مرورگر کروموزوم نشان داده شود. بعد از دیدن این ویدئو احتمالا درک درستی از اصول علمی وراثت اتوزومی خواهید داشت و می‌توانید به تفسیر نتایج آزمایشات اتوزومی و نحوه استفاده از آن‌ها برای پاسخ به برخی از سؤالات در مورد شجره‌نامه خود بپردازید. با ما تماشا کنید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود