هدف‌گیری سلول‌های سرطانی توسط نانوذره‌ها

آیا نانوپزشکی کمکی به درمان سرطان می‌کند؟

3.8K
0 1
امروزه با پیشرفت تکنولوژی، به ویژه در فناوری نانو، نانوذرات می‌توانند به بیماران سرطانی درگیر تومور کمک کند. برای ساخت نانوذره به مولکول‌های بزرگی به‌نام پلیمر نیاز است و بعداز طی مراحلی نوبت بررسی اسیدی یا بازی بودن آن می‌شود و طی فرایندی نانوذره تشکیل می‌شود. سطح نانوذره با لیپیدها و مولکول‌های فعال زیستی که لیگاند نام دارد پوشیده می‌شود. لیگاندها سلول‌های تومور را هدف می‌گیرند. این روش درمانی در بهبود کیفیت زندگی بیماران و درمان آنها مؤثر است. اگر ویدئو را ببینید بیشتر با فناوری نانوپزشکی آشنا می‌شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار