آشنایی با مراحل ترمیم زخم

چرا زخم در محیط مرطوب زودتر بهبود میابد؟

4.3K
0 1
زخم‌های در معرض رطوبت نسبت‌ به زخم‌هایی که در معرض هوا هستند زودتر ترمیم می‌شوند. این ویدئو در توضیح مراحل ترمیم زخم می‌گوید که اپیدرم یک بافت پوششی است که بخش زیادی از آن از کراتینوسیت‌ها تشکیل شده‌است. وقتی اپیدرم آسیب می‌بیند فرایند ترمیم آن فعال می‌شود که در سه مرحله صورت می‌گیرد. مرحله اول هموستاز یا تمیز کردن زخم است. مرحله بعدی فاز تکثیر است و مرحله آخر فاز بلوغ یا بازسازی است. محیط مرطوب از طریق دهیدراتاسیون بهبود زخم را افزایش می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار