38.4K
0 5

وقتی از پهلویی به پهلوی دیگر شدن سخت می‌شود

آموزش چرخیدن به پشت و پهلو برای زنان باردار

بارداری که به ماه‌های پایانی نزدیک می‌شود؛ خوابیدن برای مادر کم‌کم سخت می‌شود. چرخیدن در خواب یا همان پهلو‌به‌پهلوشدن از جمله این سختی‌هاست. مادران باردار اغلب شنیده‌اند که موقع خواب برای پهلوبه‌پهلوشدن لازم است بنشینند و... .

Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود