درباره فرایند رشد اجتماعی کودک بدانید

چه زمانی منتظر نقاط عطف رشد اجتماعی کودک باشیم؟

1.7K
0 1
در فرایند رشد اجتماعی، کودک یاد می‌گیرد با محیط اطراف و افراد ارتباط برقرار کند. احساساتش را بشناسد و بتواند واضح و شفاف از احساسش حرف بزند. رشد اجتماعی به سازگاری کودک کمک می‌کند و همین می‌تواند زمینه‌ساز تعامل سازنده با دیگران باشد. اما برای داشتن روابط سالم در آینده نیاز است تا والدین به رفتارها و حرکات نوزاد توجه کنند. اولین لبخند، اولین غلت زدن، دنبال کردن اشیا، برقراری تماس چشمی، قان‌وقون کردن، گرفتن اشیا با دست و بسیاری دیگر از رفتارها مهم است و والدین باید ضمن لذت بردن از دورانِ تکرارناپذیر نوزادی فرزندشان به این موارد توجه کنند. ویدئو را ببینید تا بیشتر با رشد اجتماعی آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار