مسیرهای گرسنگی و سیری، مسیرهای پاداش غذا و مسیر هومئوستاتیک

پپتید شبه گلوکاگون ۱ چیست و چه کاری در بدن انجام می‌دهد؟

2.4K
0 0
کاهش وزن و حفظ کاهشِ وزن برای افراد چاق یک چالش بزرگ است. به دلیل یک فرآیند بیولوژیک (زیستی) که به عنوان سازگاری متابولیک شناخته می‌شود، وقتی افراد مصرف کالری را محدود می‌کنند که منجر به کاهش وزن می‌شود، هورمون گرسنگی افزایش می‌یابد و هورمون‌های سیری کاهش می‌یابد و در نتیجه احساس گرسنگی بیشتر و احساس سیری کمتر و همین موضوع منجر به اضافه وزن مجدد می‌شود. سه مسیر یکپارچه وجود دارد که مصرف غذا را تنظیم می کند. مسیرهای گرسنگی و سیری، مسیرهای پاداش غذا و مسیر هومئوستاتیک (تعادل) مربوط به پیام های هورمونی، از جمله این مسیرهاست. پانکراس (لوزالمعده)، بافت چربی و روده‌ها هورمون های مختلف سیری را تولید می کنند که اشتها را سرکوب می‌کنند. پپتید شبه گلوکاگون 1 یا GLP-1 از جمله این هورمون‌هاست. برای آشنایی با نحوه عملکرد این هورمون این ویدئو را ببینید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار