9K
0 0

زبان بدن بسته

دست به سینه ایستادن به چه معناست؟

می‌دانیم که تمام حرکات و همینطور زبان بدن ما خواسته یا ناخواسته به دیگران بخشی از شخصیت درونی ما را نمایان می‌کند. دست به سینه نشستن اغلب نشان‌دهنده این موضوع است که فرد مقابل حرف ما را قبول ندارد و سعی بر مخالفت دارد. این حرکت را می‌توان در بسیاری از سخنرانی‌ها و مذاکره‌ها از طرف مقابل دید که ممکن است غیرارادی نیز باشند اما به همان معناست. برای اطلاعات بیشتر درمورد این نوع زبان بدن با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود