فرق زبان بدن درونگراها با برونگراها

در مورد زبان بدن چه می‌دانید؟

2.3K
0 0
دو شخصیت برون گرا و درون‌گرا وجود دارد. شخصیت برون‌گرا احساسات خود را به طور کامل نشان می‌دهد و باعث اعتماد بنفس شخص می‌شود. در مقابل شخصیت درون گرا احساسات خود را با پایین انداختن سر، دست به سینه شدن و... پنهان می‌کند. وقتی زبان بدن را یاد بگیرید ابزاری در اختیار دارید که بتوانید ذهن مخاطبان خود را بخوانید. برای اطلاعات بیشتر در مورد ارتباط غیرکلامی این ویدیو را تماشا کنید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار