از کنترلگری و خودمحوری تا بازی کردن نقش قربانی

هفت نشانه والدین خودشیفته را بشناسید

2.3K
0 0
دوری کردن از آدم خودشیفته یکی از راه حل‌های تضمینی است برای راحتی روان اما اگر این خودشیفته‌ها والدین ما باشند چه؟ این ویدئو به هفت نشانه این دسته از والدین می‌پردازد؛ از جمله خودمحوری، تفاوت رفتار در بیرون و درون خانه، هدیه دادن با شرط و شروط، رفتار بی‌ادبانه در برابر تعیین حد و مرز، تبدیل شدن به عروسک خیمه شب‌بازی آنها، کنترل‌گری، ایجاد حس ناتوانی در فرزند و بازی کردن نقش قربانی!
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار