بسته نشدن مجرای بین شریان ریوی و آئورت

مجرای شریانی باز یا PDA چیست؟

10.5K
0 0
مجرای شریانی، مسیری است که در دوران جنینی شریان ریوی چپ را به آئورت نزولی ارتباط می‌دهد. این مجرا در نوزادان طی چند دقیقه تا چند روز پس از تولد بسته می‌شود. در شرایطی که این مجرا پس از تولد بسته نشود، آن را مجرای شریانی باز یا PDAمی‌گویند. این اختلال باعث می‌شود خون غنی از اکسیژن آئورت با خون کم اکسیژن شریان ریوی مخلوط و فشار خون شریان‌های ریه افزایش یابد و از سوی دیگر تحمیل کار بیشتر بر قلب می‌تواند قلب را خسته کند. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار