از باکتری‌ کلستریدیوم دیفیسیل تا انگل‌های غذا و آب آلوده

بررسی انواع اسهال در کودکان و راه درمان آن

4.9K
0 0
اگر کودکی سه یا بیشتر از سه بار در روز مدفوع آبکی دفع کند، اسهال است. اسهال حاد کمتر از 2 هفته ادامه دارد و درغیر این صورت مزمن تلقی می‌شود و احتمال زیاد هم عفونی است. اسهال اغلب به گاستروانتریت ویروسی مربوط می‌شود و نیازی به بررسی ندارد. همچنین می‌تواند توسط باکتری‌ کلستریدیوم دیفیسیل یا انگل‌های غذا یا آب آلوده ایجاد شود. این ویدئو درباره انواع اسهال کودکان و راه درمان آن است و می‌گوید کشت مدفوع یا آنالیز میکروسکوپی برای انگل شاید به نشان دادن عامل اسهال کمک کند.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار