11.5K
0 0

از باکتری‌ کلستریدیوم دیفیسیل تا انگل‌های غذا و آب آلوده

بررسی انواع اسهال در کودکان و راه درمان آن

اگر کودکی سه یا بیشتر از سه بار در روز مدفوع آبکی دفع کند، اسهال است. اسهال حاد کمتر از 2 هفته ادامه دارد و درغیر این صورت مزمن تلقی می‌شود و احتمال زیاد هم عفونی است. اسهال اغلب به گاستروانتریت ویروسی مربوط می‌شود و نیازی به بررسی ندارد. همچنین می‌تواند توسط باکتری‌ کلستریدیوم دیفیسیل یا انگل‌های غذا یا آب آلوده ایجاد شود. این ویدئو درباره انواع اسهال کودکان و راه درمان آن است و می‌گوید کشت مدفوع یا آنالیز میکروسکوپی برای انگل شاید به نشان دادن عامل اسهال کمک کند.
Guest user
تا بعدی پخش خودکار
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود
    
تصویر محصول در حال لود