امید به زندگی در افراد شکرگزار بیشتر است

از قدردانی و تأثیرات آن چه می‌دانید؟

0.9K
0 0
تحقیقات نشان داده‌اند قدردانی و شکرگزاری با وجوه مختلف بهزیستی روانی رابطۀ مثبت دارند. تأثیر مثبت قدردانی روی بهزیستی روانی هم نهایتا موجب بهبود عملکرد افراد می‌شود. اما قدردانی شاید گاهی صرفا به یادداشتن جنبه‌های مثبت زندگی باشد. این ویدئو به توضیح تأثیرات قدردانی و چیستی آن پرداخته است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار