آیا تا به حال در مورد فراهمی زیستی و داروها چیزی شنیده‌اید؟

نحوه جذب داروها در بدن و عوامل موثر در جذب بیشتر

179
0 0
دارو یک ماده شیمیایی، بیولوژیکی یا همان زیست شناختی است که بر بدن و عملکرد آن اثر می‌گذارد. دارو با ورود به خون جذب می‌شود و میزان جذب بر سرعت و کیفیت دارو در محل فعالیت اثر می‌گذارد. عوامل تاثیرگذار دیگر بر جذب و فراهمی زیستی شامل این موارد می‌شود: ویژگی‌های دارو، فیزیولوژی فرد مانند سطح PH در معده و سرعت تخلیه آن و شکل‌های معمول دارویی شکل‌های مختلف آن قرص‌ها، کپسول‌ها، شیاف‌ها، پچ‌های پوستی و شربت‌هاست. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار