سلامت روان والدین هم مهم است

چند راه ساده برای تقویت تاب‌آوری والدینی که فرزندان معلول دارند

9.2K
0 1
قدرت تاب‌آوری در هر فردی متفاوت است، اما در والدین دارای فزرندان معلول این قدرت تاب‌آوری باید تقویت شود و جامعه و افراد خانواده باید به آنان کمک کنند. در این انیمیشن چندراه‌کار ساده می‌دهد به والدینی که کودکان معلول دارند تا قدرت تابآوری را در خود بیشتر کنند. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار