استفاده از پوشک به افزایش عفونت ادراری در شیرخوارگان کمک می‌کند؟

پوشک عامل ایجاد عفونت ادراری کودکان است؟

401
0 0
تمام علت عفونت ادراری در شیرخواران به گردن پوشک می‌اندازند؛ در حالیکه اینطور نیست بچه‌ای که به عفونت ادراری دچار می‌شود عموما یک پیش‌زمینه‌ای را دارد و پوشک مستفیما نمی‌تواند سبب ایجاد عفونت ادراری شود؛ اما وقتی کودک دفع مدفوع داشته باشد و تعویض پوشک با تاخیر انجام شود می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد عفونت ادراری در کودکان شود. در این ویدئو خانم دکتر زهرا پورنصیری فوق تخصص کلیه و مجاری ادراری کودکان (نفرولوژیست)، درخصوص استفاده از پوشک و عفونت ادراری توضیح می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار