شگفتی در داروهای جدید حوزه سرطان

داروها در بدن چطور عمل می‌کنند و چرا عوارض جانبی دارند؟

482
0 0
بعد از مصرف دارو، دارو حل و در خون جاری می‌شود و سمت هر گیرنده‌ای می‌رود که جایی برای دارو دارد؛ مثل قفل و کلید. این باعث می‌شود دارو خوب عمل کند اما گاهی در جایی می‌نشیند که ما نیاز نداریم و همین باعث بروز عوارض جانبی می‌شود. داروهای جدید، به‌ویژه در زمینه سرطان دنبال این هستند که دارو سمت گیرنده خاص برود. این ویدئو در همین باره است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار