با آماس دروغگویی، آفت تا التهاب زبان آشنا شوید

پاپیلای قارچی یا برجستگی‌های روی زبان و انواع بیماری‌های آن

10.6K
0 0
پاپیلای قارچی پرز و برآمدگی‌های کوچک روی زبان هستند می‌تواند دچار بیماری‌های مختلفی شوند، مثل پاپیلیت زبانی گذرا یا آماس دروغگویی، زخم‌های شانکر یا زخم‌های آفتی، سیفلیس، پاپیلومای سنگفرشی، مخملک، سرطان دهان، گلوسیت یا التهاب زبان، فیبروم تروماتیک و کیست لنفواپیتلیال دهانی. برخی از این موارد خودبه‌خود و یا با مصرف مسکن‌های ساده از بین می‌رود اما در اموارد جدی‌تر باید حتما به پزشک مراجهه شود. با این ویدئو همراه شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار