چرا به‌راحتی عصبانی می‌شوید؟

506
0 0
خشم یک هیجان طبیعی است، اما زمانی که مدیریت و کنترل آن را بلد نباشید و خشم خود را سرکوب کنید و درون خود نگه دارید، چه اتفاقی می‌افتد؟ این خشم به شکل مداوم با شما می‌ماند و در شرایط مختلف خود را نشان می‌دهد. آموختن مدیریت خشم کمک می‌کند به شکل درست این هیجان را ابراز کنید و آثار مخرب آن را به دوش نکشید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار