تعریف هوش هیجانی و شیوه تقویت آن

تفاوت هوش اجتماعی با هوش هیجانی چیست؟

212
0 1
افرادی که از هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بالایی برخوردارند، روابط مؤثرتری دارند و مهارت‌های مکالمه، بحث کردن و ارتباطات بین‌فردی آن‌ها بهتر است. آن‌ها شنونده‌هایی فعال در گفت‌وگوها هستند. برخی افراد این مهارت‌‌ها را به‌صورت ذاتی دارند، اما برخی نیاز به کسب این مهارت‌ها دارند. خوشبختانه راهکارهایی برای ارتقا هوش هیجانی هست که در این ویدئو مطرح شده‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار