هلیکوباکتر پیلوری یا همان اچ پیلوری و انواع زخم‌های دستگاه گوارش

علت زخم معده، مری و اثنی عشر چیست؟

152
0 0
زخم گوارشی در پوشش قسمت تحتانی مری و قسمت‌های مختلف معده یا روده کوچک ایجاد می‌شود. زمانی که زخم در مری باشد به آن زخم مری می‌گویند، اگر زخم در معده باشد، نامش زخم معده و زمانی که در قسمت اولیه روده کوچک باشد که «دوازدهه» نام دارد، نامش زخم دوازدهه یا زخم اثنی عشر است. با این ویدئو همراه شوید تا بدانید علت این زخم‌ها اغلب هلیکوباکتر پیلوری یا همان اچ پیلوری است. و با درمان آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار