دامن زدن به تحریف‌های شناختی موجب افسردگی می‌شود

10 تحریف شناختی رایج را بشناسید!

459
0 0
آنچه در ذهن ما می‌گذرد دقیقاً انعکاس آن چیزی نیست که در واقعیت وجود دارد. همواره سازوکارهایی در ذهن ما هستند که موجب تغییرِ درک ما نسبت‌به واقعیت رخدادهای مختلف می‌شوند. درنتیجه ما همواره با چیزی به‌نام «تحریفات شناختی» طرف هستیم که اگر آن‌ها را نشناسیم و واقعیت بیرونی را از ادراک درونی خود تفکیک نکنیم دچار مشکل اساسی در قضاوت‌ها و تصمیم‌های خود می‌شویم. در این ویدئو 10 تحریف شناختی شایع بررسی شده است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار