رابطه ناسالم با والدین و اثرات آن

هشت نشانه که می‌گوید والدین به ما استرس می‌دهند!

460
0 0
گاهی بخش بزرگی از فشار و استرسی که روزانه و به طور مستمر تحمل می‌کنیم ناشی از رفتارها و سخن‌های والدین ماست. در حالی که خود متوجه نمی‌شویم اما این فشار زیاد کارکردهای روانی و حتی جسمی ما را مختل می‌کند. در این انیمیشن به وهشت نشانه‌ای پرداخته شده است که می‌گوید والدین باعث استرس ما می‌شوند!
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار