عشق، نفرت، شادی، ترس و تحریک ما برای انجام کارها

هیجان‌ها از کجا می‌آیند؟

529
0 0
تا به حال به اینکه هیجانات ما از کجا سرچشمه می‌گیرند فکر کردید؟ هیجانات نیروی محرکه بسیاری از رفتارهای کارآمد و ناکارآمد هستند. اما از کجا سرچشمه می‌گیرند و چگونه روی بدن و ذهن ما تاثیر می‌گذارند؟ در این ویدئو به اختصار به ساختار هیجانی مغز و ارتباط آن با بخش منطقی ذهن پرداخته‌ایم.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار