تبدیل انرژی به آدنوزین تری فسفات؛ مولکول حامل انرژی در سلول

میتوکندری‌ چیست و چه نقشی در بدن دارد؟

608
0 0
هر یک از ما مجموعه‌ای از ژن‌های ثانوی درون سلول‌هایمان داریم که جدا از ۲۳ جفت کروموزوم‌هایی است که از والدین خود به ارث برده‌ایم. این ژنوم دوم متعلق به میتوکندری است که یک اندامک در درون سلول‌های موجودات است. میتوکندری‌ها انرژی را از غذایی که می‌خوریم و اکسیژنی که تنفس می‌کنیم به شکلی از انرژی یعنی مولکولی به نام آدنوزین تری فسفات تبدیل می‌کنند. در این ویدئو با ساختار میتوکندری و نقش آن در بدن بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار