الگوی توارث اتوزوم مغلوب

‎چه زمانی جهش ژن باعث بیماری می‌شود؟

579
0 1
تمام صفات، ظاهر، ویژگی و بیماری‌های ارثی افراد از طریق کروموزوم رقم می‌خورد که یک نسخه از مادر و یک نسخه از پدر به ارث می‌رسد. هرکدام از سلول‌های بدن دارای 22 جفت کروموزم اتوزوم و یک جفت کروموزوم جنسی هستند. این درحالی است که بعضی بیماری‌ها غالب و بعضی مغلوب‌اند. بیماری مغلوب درصورتی در شخص بروز می‌کند که هر دو والد، ناقل سالم باشند یعنی ژن مغلوب را داشته باشند؛ این‌گونه است که پدر و مادری سالم، فرزندی بیمار خواهند داشت. این انیمیشن باز بانی ساده به همین مبحث می‌پردازد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار