استراتژی‌های جایگزینی الگوهای درست فکری به جای افکار مخرب

مدل‌های فکری که باعث تحریف‌های شناختی می‌شود

64
0 0
ما از افکار خودکاری که در مواجهه با موضوعی یا به طور عادی به ذهنمان هجوم می‌آورد، راه فراری نداریم. ذهن ما به راحتی می‌تواند از کاه کوه بسازد، می‌تواند منفی‌بافی کند و دامن بزند به وقایعی که ممکن است قدری تلاطم ایجاد کنند. ویدئوی پیش رو به شما می‌گوید چگونه افکار منفی را کنترل کنید و از چه استراتژی برای جایگزینی افکار مثبت به جای افکار منفی بهره ببرید و تحریف‌های شناختی را بشناسید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار