لنفوم‌ هوچکین و غیرهوچکین چیست؟

چرا لنفوسیت‌ها رشد غیر طبیعی دارند

108
0 0
غدد لنفاوی بخشی از سیستم لنفاوی و سیستم ایمنی بدن هستند. در زمان سلامتی گلبول‌های سفید خون به نام لنفوسیت‌ها به‌ صورت آماده در دسترسند زیرا سیستم ایمنی به آنها نیاز دارد. آنها تقسیم می‌شوند تا سلول‌های جدید بسازند، با آمدن سلول‌های جدید هم از بین می‌روند. اگر این روند از تعادل خارج شود، یک سلول غیرطبیعی تشکیل می‌شود که به آن جهش می‌گویند. لنفوم‌ها به دوگروه هوچکین و غیرهوچکین تقسیم می‌شوند. در این ویدئو با لنفوم بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار