آمادگی برای جنگ و گریز و خاموشی افکار

اضطراب چطور باعث عدم تمرکز می‌شود؟

137
0 0
تفکر بیش از حد نسبت به گذشته، آینده و مرورو کارها حاصل اضطراب است؛ عدم تمرکز بر زمان حال نشانه بارز اضطراب است. وقتی اضطراب تکرار می‌شود مغز نیز واکنش نشان می‌دهد و پاسخ جنگ و گریز را فعال می‌کند. پاسخی برای مقابله با تهدید و خطر واقعی و در این حالت چرخه معیوب تشدید اضطراب شکل می‌گیرد. این ویدئو از سه نشانه اضطراب می‌گوید که نباید نادیده بگیریم و توضیح می‌دهد چرا این باعث عدم تمرکز و فراموشی می‌شود.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار