پنج توانمندی که منجر به برقراری روابط کارآمد می‌شود

هوش هیجانی شامل چه مواردی است؟

176
0 0
هوش بالا تعیین می‌کند یک فرد تا چه اندازه در جهاتِ مختلفِ زندگی خود از جمله اجتماعی، رفتاری، فکری و ... عملکرد خوبی دارد و این به‌معنی داشتن «هوش هیجانی» بالا یا EQ است. از نگاه «دانیل گُلمن» هوش هیجانی شامل توانایی‌هایی مثل انگیزه دادن به خود، پشتکار در شرایط دشوار، مدیریت رفتار و هیجانات، همدلی با دیگران و ... است. این ویدئو به تعریف EQ از نگاه گلمن و تأثیر هوش هیجانی بالا در ابعاد مختلف زندگی پرداخته‌است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار