از کوره در رفتن و احتمال خطر...!

چطور با مبتلا به اختلال انفجاری رفتار کنیم؟

213
0 3
اختلال انفجاری متناوب، اختلالی رفتاری است که با ابراز خشم شدید، ناگهانی و غیرقابل کنترل خود را نشان می‌دهد که با وضعیت پیش آمده همخوان نیست. این اختلال می‌تواند شرایط خطرآفرینی برای فرد و اطرافیانش به وجود آورد، بهترین راهکار در این شرایط دور شدن فرد بیمار از محیطی است که در آن قرار دارد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار