تمام بیماری‌ها حاصل هفت‌دهم درصد هوای در اختیار بشر است

هر نفسی که فرو می‌رود، شامل چه موادی است؟

8.4K
0 0
ریه‌های ما در هر نفس تعدادی نزدیک به 25 سکستیلیون مولکول را از هوا به درون خود می‌کشند. ذرات و ترکیباتی که شاید همین چند روز پیش و یا میلیاردها سال پیش به‌وجود آمده باشند. انواع گازهای موجود در طبیعت در کنارهم 99.93% از هر نفسی که می‌کشیم را تشکیل می‌دهند. اما 0.07 درصد آن متغیر باقی می‌ماند شامل آلاینده‌های ساخت بشر است، مواد سمی که باعث بروز بیماری‌های ریوی، سرطان و حتی آسیب DNA می‌شوند. ویدئو اطلاعات جالبی در این باره به شما می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار