فعل منفی جمله را عوض کن!

چند تمرین خودگویی مثبت برای نوجوانان

227
0 0
ذهن آگاهی یعنی هشیارانه افکار و احساس خود را ببینید و ارزیابی کنید. زمانی که ذهن‌آگاهی خود را افزایش می‌دهید گفتگو درونی بهتری با خود دارید، برای مثال وقتی کاری را به خوبی انجام می‌دهید خود را تحسین و تشویق می‌کنید. همچنین مثبت اندیشی و تشخیص افکار مزاحم از واقعی در ذهن شما تقویت می‌شود؛ ویدئو توضیحات بیشتری می‌دهد.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار