نگاهی به تفاوت کمال‌گرایی سازگار و ناسازگار

چگونه کمال گرایی را بشناسیم و اصلاح کنیم؟

235
0 0
کمال‌گرایی یعنی وسواس به الگوهای فکری خودساخته و دو نوع است؛ سازگار و ناسازگار. در کمال گرایی سازگار یا مثبت برای عملکرد بهتر در زمینه‌های مختلف زندگی خود تلاش و سعی می‌کنید خود را ارتقا دهید، از دستاورهایتان هم راضی می‌شوید اما در کمال‌گرایی ناسازگار یا منفی هیچ‌وقت راضی نیستید، خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌دهید، از شکست می‌ترسید و فشار روانی زیادی را متحمل می‌شوید. این ویدئو نگاهی دارد به تفاوت کمال‌گرایی سازگار و ناسازگار.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار