پانکراس درون‌ریز و برون‌ریز

لوزالمعده یا همان غده مختلط را بشناسید

497
0 0
پانکراس یا لوزالمعده، غده‌ای است که در پشت معده قرار دارد و از انحنای دوازدهه یا اثنی‌عشر شروع و به طحال ختم می‌شود. پانکراس متشکل از دو بافت متفاوت است، بخش برون‌ریز که مسئول ترشح آنزیم‌های گوارشی است و بخش درون‌ریز که هورمون‌ها را ترشح می‌کند. به‌دلیل داشتن قابلیت دوجانبه هم در غدد درون‌ریز و هم در سیستم گوارش به‌عنوان یک غده مختلط شناخته می‌شود. با این انیمیشن زیبا همراه شوید تا با عملکرد پانکراس بیشتر آشنا شوید.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار