روش جراحی و کاشت پیچ اباتمنت ایمپلت را تماشا کنید

624
0 0
این ویدئو تمام مراحل جراحی و کاشت پیچ اباتمنت ایمپلنت را نمایش می‌دهد. این پیچ درواقع جایگزین ریشه از دست رفته دندان است.
Guest user

دیدگاه ها:

اظهار نظر
تا بعدی پخش خودکار